Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2018 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA POKONUJEMY GRANICE - POZNAJEMY OKOLICE    Zdobywcy Pradziada”za wytrwałość” kolarstwo - turystyka rowerowa - nordic walking projekt : Eligiusz Jędrysek
POKONUJEMY GRANICE POZNAJEMY OKOLICE
Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Kolarsko - Pieszy
POKONUJEMY GRANICE - POZNAJEMY OKOLICE    WARIANT 1
Regulamin Rajd :
POKONUJEMY GRANICE - POZNAJEMY OKOLICE    WARIANT 2 Opublikowano:  14 luty 2018 admin. Górami Euroregionu Pradziad
Z Głuchoołaz w Jeseniki 
GÓRAMI POGRANICZA POLSKO -CZESKIEGO Organizatorzy - partnerzy zadania :  GŁUCHOŁAZY POKONUJEMY GRANICE - POZNAJEMY OKOLICE    Jedna Pasja Wielu Znajomych
ORGANIZATOR : Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy  - pomysłodawca projektu, Oddział PTTK w Głuchołazach Klub Turystyki Narciarskiej PRZY WSPÓŁPRACY : Wydziału Promocji,Turystyki i Sportu w Głuchołazach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach,Sklepu Rowerowego ŚWIAT ROWERU - A.Nikandrow w Głuchołazach, M-System Piotr Wrona Opole CELE RAJDU  : Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia – „Pokonujemy Granice - Poznajemy Okolice”, Zaprezentowanie uczestnikom walorów przyrodniczych i krajoznawczych Gór Opawskich, Euroregionu Pradziada, Czeskich Jeseników - „ Turystyka Bez Granic”, Poznawanie szlaków turystycznych po obu stronach granicy – „ Turystyka Transgraniczna”, Propagowanie jednej z form aktywnego wypoczynku, jaką jest turystyka rowerowa i piesza oraz kolarstwo, Promowanie szeroko rozumianej integracji społeczności lokalnej, Kontynuacja rajdu ZDOBYWAMY PRADZIADA, Kontynuacja zdobywania odznaki Kolarski Zdobywca Pradziada oraz Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego MIEJSCE I PRZEBIEG IMPREZY : Miejsce rozpoczęcia rajdu : Od dnia rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora i wydruku karty kontrolnej,do uroczystego podsumowania rajdu dnia 26.05.2018 - uczestnik sam decyduje o miejscu i czasie rozpoczęcia wjazdu lub wejścia na Pradziada czy Biskupią Kopę oraz o wyborze rodzaju, długości i stopniu trudności szlaku turystycznego czy trasy rowerowej. DYSTANS : Uczestnik sam decyduje na którą górę zamierzają wjechać rowerem lub wejść pieszo, mając na uwadze swoje zamiłowania sportowe lub turystyczne oraz możliwości kondycyjne. Długość tras oraz stopień trudności zależy od wybranej trasy, tak pieszej jak i rowerowej samych zainteresowanych. Organizator nie wyznacza jednoznacznych tras, zachęcając do skorzystania z szerokiej propozycji szlaków rowerowych i pieszych po stronie Polskiej i Czeskiej. TERMIN RAJDU : Od dnia rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora i wydruku karty kontrolnej :  uczestnik sam wyznacza sobie termin wjazdu na wybrany przez siebie szczyt górski. Organizator zaleca dotarcie do wybranego celu ( Pradziad lub Biskupia Kopa), dzień podsumowania rajdu tj. 26 maja 2018 r. ZAKOŃCZENIE RAJDU : Miejsce : ośrodku rekreacyjnym  JITRENKA w Ludvikovie około 3,5 km. od Vrbna na terenie Czech                              ( patrz mapka). Położony w malowniczej miejscowości Ludvikov w otoczeniu przyrody, jest oazą spokoju, w której można osiągnąć równowagę ducha i ciała. Jest idealnym miejscem dla osób poszukujących głębokiego relaksu, kontaktu z naturą w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem. Termin zakończenia rajdu  : 26 maja 2018 r. godzina 15.00 – 17.00 Zdobycie Pradziada lub Biskupiej Kopy do dnia 26 maja 2018 r. Zarejestruj się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora : www.ktukol.pl, Wydrukuj kartę kontrolną, na której potwierdzisz „zdobycie” Pradziada lub Biskupiej Kopy, Sam decydujesz kiedy „zdobędziesz” wybraną górę, mając na uwadze np. wolny weekend i warunki pogodowe, W dniu rajdu 26.05.2018 r. przedstawisz wcześniejsze potwierdzenie wjazdu na Pradziada lub Biskupią Kopę  w biurze   organizatora w ośrodku rekreacyjnym  JITRENKA w Ludvikovie około 3,5 km. od Vrbna na terenie Czech. Na karcie kontrolnej należy pozyskać pieczątkę jako dowód wjazdu lub wejścia na szczyt górski np. w schronisku czy restauracji.Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o medal w charakterystycznym miejscu na zdobytym szczycie. Zdobycie Góry Pradziada lub Biskupiej Kopy w dniu rajdu 26 maja 2018 r. Zarejestruj się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora : www.ktukol.pl, Wydrukuj kartę kontrolną na której potwierdzisz „zdobycie” Pradziada lub Biskupiej Kopy, Dnia 26.05.2018 r. w godzinach 10.00  13.00 na Pradziadzie oraz Biskupiej Kopie, organizator zapewni punkty kontrolne na których obowiązkiem uczestnika jest pozyskanie pieczątki na karcie kontrolnej. Uczestnicy, którzy przybędą po godzinie 13.00 powinni pozyskać pieczątkę jako dowód wejścia na szczyt górski np. w schronisku czy restauracji. W dniu rajdu przedstawisz potwierdzenie wjazdu na Pradziada lub Biskupią Kopę w biurze organizatora w ośrodku rekreacyjnym  JITRENKA w Ludvikovie około 3,5 km. od Vrbna na terenie Czech ( patrz.mapka). Wjazd lub wejście należy czasowo dostosować do możliwości uczestników, długości trasy, warunków pogodowych oraz godziny uroczystego podsumowania imprezy. UCZESTNICY : W rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich, które dokonają zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń, Złożą oświadczenie woli w formie elektronicznej znajdujące się na formularzu zgłoszeń, Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo - rodzice bądź opiekunowie prawni,  Organizator zastrzega sobie prawo zezwolenia na udział w rajdzie, osobom poniżej 12 roku życia, które jako zawodnicy klubów, posiadają odpowiedni stopień przygotowania, Uczestnik tras rowerowych musi posiadać sprawny technicznie rower oraz odpowiedni ubiór i kask, Uczestnik tras pieszych musi posiadać odpowiedni ubiór i obuwie, ZGŁOSZENIA : Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora, Lista zgłoszonych uczestników wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie organizatora rajdu, Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty przelewem w określonych poniżej terminach na wskazane konto organizatora, Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową. Ze względów organizacyjnych - organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeniowej w dowolnym terminie WPISOWE : Wpisowe płatne do 30  marca 2018 r. wynosi 35 złotych od osoby, Wpisowe płatne do 30 kwietnia 2018 r. wynosi 45 złotych od osoby, Wpisowe dla członków Klubów działających przy Głuchołaskim Oddziałe PTTK ( KTK KTUKOL oraz Klub Turystyki Narciarskiej ) : Młodzież szkolna 0 złotych, pozostali klubowicze 20 złotych od osoby, Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r. na konto : PTTK - Oddział Głuchołazy-Bank Spółdzielczy Nr rach. 37 8891 0000 2015 6500 0983 0001 z dopiskiem  Górami Euroregionu Pradziada, Osoby, które nie dokonają wpłaty na poniższy rachunek bankowy do dnia 30 kwietnia 2018 r. - zostaną usunięte z listy zgłoszeniowej, Uwaga w przypadku wolnych miejsc np. po rezygnacji wcześniej zgłoszonych uczestników lub wykreśleniu ich przez organizatora, z powodu nieopłacenia wpisowego w podanym terminie, po 30 kwietnia wpisowe wynosi 60 zł. od osoby. ŚWIADCZENIA  : W ramach wpisowego organizator przewiduje : Okazjonalny odlewany medal dla zdobywców Pradziada lub Biskupiej Kopy- medal zapoczątkuje kolekcję Gór Euroregionu Pradziada, Puchary dla rodzin  - co najmniej 3 osoby z rodziny, Puchary dla klubów organizacji lub grup zrzeszonych - co najmniej 10 osób, Puchar dla najstarszej oraz najstarszego uczestnika, Nagrody i gadżety zależne od hojności sponsora - loteria, Odznaka KOLARSKI ZDOBYWCA PRADZIADA – Z WYTRWAŁOŚĆ - po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w odznaki. Odznaka wraz z imienną legitymacją przyznawana jest uroczyście podczas podsumowania rajdu ,po wcześniejszej weryfikacji ilości startów w bazie danych organizatora, Wpis na listę Zdobywców Pradziada - “Za wytrwałość”, Wspaniała przygoda, niezapomniane tylko pozytywne wrażenia, piękne widokowe trasy rowerowe   i piesze, OCHRONA PRZYRODY  : Uczestników obowiązuje: Zachowanie szczególnej troski o przyrodę na szlakach rowerowych i pieszych, Nakaz poruszania się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, Zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, Zakaz niszczenia przyrody PAMIĘTAJ : W górach szybko i często zmieniają się warunki atmosferyczne, niezbędna jest odzież chroniąca przed złą pogodą i zimnem oraz mocne, odpowiednie obuwie, a w przypadku kolarzy sprawny technicznie rower oraz obowiązkowo kask, Udając się na wycieczkę, pozostaw w domu, w schronisku czy u znajomych wiadomość o celu i trasie wycieczki oraz godzinie powrotu. W ten prosty sposób w razie potrzeby zapewnisz sobie szybką pomoc, Szybkość poruszania się dostosuj do możliwości najmniej sprawnego uczestnika wycieczki. "Pożeranie kilometrów" prowadzi niechybnie do wyczerpania, a poza tym ogranicza możliwości podziwiania uroków górskiego krajobrazu, Uważaj i bądź ostrożny - upadki zdarzają się także w łatwym terenie. Zwłaszcza szczególnej ostrożności wymagają trudniejsze partie trasy: strome, mokre stoki, płaty starego śniegu. Nie zbaczaj ze znakowanego szlaku - jest on zwykle poprowadzony optymalnie zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wysiłku na pokonanie trasy, Przed wyjazdem lub wyjściem zapoznaj się z opisami tras w przewodnikach turystycznych oraz z przestudiuj trasę na mapie turystycznej lub zapoznaj się z przewodnikami na stronach internetowych, Nie wyruszaj sam, lecz zainteresuj wycieczką innych znajomych, Uczestnicy muszą mieć podobne możliwości, siłę i kondycję. Należy dostosować swoje tempo do najsłabszego uczestnika. PROGRAM UROCZYSTEGO PODSUMOWANIA w dniu 26 maja 2018 r.:  Miejsce : ośrodku rekreacyjnym  JITRENKA w Ludvikovie około 3,5 km. od Vrbna na terenie Czech                    ( patrz mapka).  godzina 8.00 - otwarcie biura rajdowego ( ośrodek Jtrenka w Ludvikovie k/Vrbna - Czechy), wydawanie kart kontrolnych dla  wszystkich którzy nie pobrali kart wcześniej  przez internet - czytaj wariant 2 godzina : 12.00 - 15.00 -weryfikacja zdobywców szczytów górskich do dnia 26 maja - czytaj wariant 1 do godziny 15.00 - zjazd uczestników z tras rajdowych - czytaj wariant 2 godzina : 12.00 - 15.00 - weryfikacja zdobywców szczytów górskich w dniu 26 maja 2018 r. - czytaj wariant 2 weryfikacja ilości uczestników - wariant 1 i 2 wspólne zdjęcie na tle, godzina 15.00 - uroczyste wręczanie medali pamiątkowych - wariant 1 i 2 wręczenie pucharów dla najliczniejszych grup zorganizowanych wręczenie pucharów dla najliczniejszych rodzin, wręczenie pucharów dla najstarszej i najstarszego uczestnika, NOCLEGI : Za pośrednictwem organizatora istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w ośrodku rekreacyjnym  JTRENKA w Ludvikovie k.Vrbna w 7-osobowych domkach kempingowych lub budynku z pościelą w cenie: 150 kćs – jedna noc, 240 kćs – 2 noce.Opłata dodatkowa za ogrzewanie, w zależności od wskazania licznika prądu. Opłaty za noclegi w koronach czeskich przyjmowane będą od uczestników na terenie bazy noclegowej w dniu rajdu. Ilość miejsc noclegowych ograniczona. Zgłoszenie rezerwacji musi dotrzeć do organizatora wyłącznie na karcie zgłoszenia noclegu,najpóźniej do 10 maja 2018 r. na adres organizatora : Eligiusz Jędrysek : e - mail : elekkontakt@interia.pl, tel. 500082086 po godz. 18.00 Karta rezerwacji noclegu na stronie organizatora.  link noclegi … POSTANOWIENIA OGÓLNE : każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu i jest zobowiązany do jego przestrzegania, a brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatora i wszystkich osób z nim współpracujących oraz warunków regulaminu, wszyscy uczestnicy wyruszają na wybrane przez siebie trasy lub szlaki turystyczne celem “zdobycia” Pradziada lub Biskupiej Kopy na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych od dnia opublikowania regulaminu do dnia zakończenia rajdu - 26.05.2018, organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne  ubezpieczenie od NW i OC oraz zaleca posiadanie Europejskiej Karty Zdrowia, rajd będzie przebiegał przy ruchu otwartym, rowerzyści i piesi mają obowiązek poruszać się po drogach publicznych zgodnie z zasadami ruchu drogowego, podczas wjazdu jak i zjazdu z góry, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność dostosowując prędkość szczególnie na zjazdach do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, mając na uwadze kursujące autobusy i inne pojazdy, możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych oraz pieszych turystów, za kolizje i wypadki na wybranej przez uczestnika trasie ponosi odpowiedzialność uczestnik rajdu lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz pozostałych przepisów obowiązujących na szlakach turystycznych do zaistnienia zdarzenia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie, uczestnicy - rowerzyści rajdu  powinni posiadać kaski rowerowe, ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, zgłoszonym po terminie organizator nie zapewnia  wszystkich świadczeń, w razie nie przybycia na rajd, wpisowe nie podlega zwrotowi, pamiętaj, zanim wyruszysz w góry zastanów się czy posiadasz dostateczne doświadczenie, a przed wyjściem/wyjazdem na trasy, poddaj ocenie stan zdrowia i siły, swoje i towarzyszy, a w szczególności osób niepełnoletnich będących pod twoją opieką, organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót, w trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających, przez akceptację niniejszego regulaminu poprzez formularz zgłoszeniowy, uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem, rajd jest imprezą o charakterze rekreacji ruchowej skierowanej do miłośników kolarstwa, turystyki rowerowej oraz pieszej, a tym samym nie ma celu współzawodnictwa sportowego ( brak pomiaru czasu). Od ukazania się regulaminu na stronie organizatora do dnia zakończenia rajdu ( 26 maja 2018r.) uczestnik sam decyduje o terminie i sposobie „zdobycia” wskazanych w regulaminie szczytów górskich, organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie oraz sposobu przeprowadzenia imprezy, w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników proceduralnych nie zależnych od organizatora, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu, a w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator OŚWIADCZENIE WOLI ZŁOŻONE NA FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ : Oświadczam że w rajdzie Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego biorę udział dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jestem świadom/świadoma, że ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za ewentualne wszystkie szkody wyrządzone przez mnie oraz osób niepełnoletnich będących pod moją opieką.Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję Regulamin Rajdu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego. Oświadczam również, że nie będę wnosił/wnosiła żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody jak i również ewentualny uszczerbek na moim zdrowiu jak osób niepełnoletnich będących pod moją opieką, spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie wycieczki związanej ze zdobyciem wskazanych w regulaminie szczytów górskich - wobec organizatorów oraz osób z nim współpracujących. Jednocześnie oświadczam, że mój obecny stan zdrowia oraz wszystkich niepełnoletnich osób będących pod moją opieką, pozwala na wzięcie udziału w rajdzie. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.