Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2019 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
Drodzy uczestnicy  !!! JJest już opublikowany regulamin imprezy oraz formularz zgłoszeniowy.Obecnie czynimy starania ,by impreza była ciekawą i atrakcyjną propozycją dla wszystkich miłośników turystyki rowerowej i pieszej. Dużą zaletą tutejszych szlaków turystycznych, jest znaczne zróżnicowanie ich trudności. Dzięki temu jedne z nich może przejść lub przejechać na rowerze dziadek z babcią i wnuczętami, inne doświadczony, wytrawny turysta. Chcemy zaproponować tak na szlaku rowerowym jak i pieszym, nie tylko przejazd lub przejście, lecz także przygotujemy dla Was miłe niespodzianki. To jeszcze nie wszystko !!! W ośrodku Turystycznym BANDEROZA,  odbędzie się wielki piknik, połączony z wieloma zabawami dla wszystkich.Liczymy na przedszkolaków z rodzinami, na młodzież szkolną na osoby dorosłe, na wszystkich którzy tego dnia zechcą miło i aktywnie spędzić wolny czas. Cieszy nas bardzo ,że tak wiele organizacji , stowarzyszeń i instytucji publicznych ,wspiera naszą wspólną inicjatywę. Wielokrotnie to sami uczniowie głuchołaskich szkół, sponsorzy lub przedstawiciele stowarzyszeń, proponują i układają scenariusz pewnych etapów całego zadania, co pokazuje że imprezę można kształtować wspólnie, a każdy zaangażowany w jej przeprowadzenie, powinien  czuć się współorganizatorem. Eligiusz Jędrysek - organizator
Rajd Babie Lato w Górach Opawskich nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit
REGULAMIN RAJDU
XI RAJD KOLARSKO – PIESZY ”BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH ” Gmina Głuchołazy Przyjazna Turystom ORGANIZATOR GŁÓWNY : Klub Turystyki Kolarskiej KTK KTUKOL - Głuchołazy - PTTK Oddział w Głuchołazach ZADANIE WSPIERA : Gmina Głuchołazy,Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,Powiat Nyski,Wydział Promocji,Turystyki i Sportu w Głuchołazach ,GOSiR w Głuchołazach, Centrum Kultury w Głuchołazach, Ośrodek Turystyczny Banderoza w Głuchołazach, INTERMARCHE DANILA sp.zo.o.- Głuchołazy, BRICOMARCHE - Głuchołazy, Alior Bank, Hotel Aspen - Podlesie,Rajmund Miller - Poseł RP, Firma GISNET,Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach,Zespół Szkół w Głuchołazach,PSP nr 3 im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach,Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach - “OGÓLNIAK”,Sklep Rowerowy ŚWIAT ROWERU - Głuchołazy, Klubu HDK Głuchołazy, Restauracja Miód Malina - Głuchołazy,Restauracja Muzyczna - Głuchołazy,Klub Turystyki Narciarskiej przy PTTK w Głuchołazach,Stowarzyszenie OffRoad Team Głuchołazy,Centrym Twórczej Zabawy DWA KROKI,Firma MOTOMANIAK,Kawiarnia AMOREK,Firma Handlowa CZTERY PORY ROKU w Głuchołazach Pana Marcina Walkowicza, Drukarnia Pokrzywna ………. CEL RAJDU : promocja zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, nikotyny  i wszelkiego rodzaju   używek, zachęcenie młodzieży do czynnego  spędzania wolnego czasu, promocja Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu, promocja odznaki kolarskiej ”SZLAKIEM CZAROWNIC”, promocja odznaki GÓRAMI POGRANICZA POLSKO – CZESKIEGO, popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego, poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych i pieszych regionu, poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków Gminy Głuchołazy, Powiatu Nyskiego i Województwa Opolskiego, integracja i umacnianie więzi między turystami, zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową i pieszą TERMIN I MIEJSCE RAJDU : Start w sobotę 5 października 2019 r. o godzinie 9.00  z placu pod Amorkiem - Kawiarnia Amorek - Restauracja Miód Malina w Głuchołazach indywidualnie lub grupowo po otrzymaniu karty potwierdzającej przejazd lub przejście wybranej trasy. Tempo jazdy i marszu  – rekreacyjne. Meta Ośrodek Turystyczny Banderoza w Głuchołazach. WARUNKI UCZESTNICTWA: w rajdzie mogą brać udział turyści kolarze posiadający sprawny rower  miłośnicy wycieczek pieszych młodzież do lat 18 może brać udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna każdy uczestnik  trasy rowerowej powinien mieć ze sobą dowód tożsamości wszyscy obowiązkowo – dobry humor ZGŁOSZENIA : Należy dokonać  poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie do dnia 30.09.2019 r. Eligiusz Jędrysek – organizator  - KTK KTUKOL : tel. +48 500082086 po godz. 18.00 e-mali : elekkontakt@interia.pl sekretariat :   Joanna Jędrysek tel. +48 500029693 Zgłoszonym po terminie organizator nie gwarantuje wszystkich świadczeń ŚWIADCZENIA  : certyfikat uczestnictwa lub okazjonalna pocztówka rajdowa paszport” zezwalający na przejazd lub przejście przez określone terytorium, upominek rajdowy, odcisk pieczęci okolicznościowej z rajdu, poczęstunek przy ognisku, wręczenie zdobytych odznak kolarskich „Szlakiem Czarownic”, wręczenie zdobytych odznak Górami Pogranicza  Polsko - Czeskiego WPISOWE : dorośli – 5 złotych od osoby, młodzież szkolna i dzieci młodsze bez opłaty. Wpisowe płatne w dniu imprezy w sekretariacie rajdu na placu przy Amorku - Głuchołazy Zdrój ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją rajdu Babie Lato w Górach Opawskich jest KTK KTUKOL – Głuchołazy.Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji i  do wzięcia udziału  w rajdzie.Uczestnicy rajdu  proszeni są o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko,  imię  i  nazwisko  opiekuna  prawnego  w  przypadku  osób  niepełnoletnich,rok urodzenia  uczestnika ( dotyczy osób niepełnoletnich), miejscowość zamieszkania uczestnika,numer   telefonu   kontaktowego lub adres e - mail . Podanie   wspomnianych   danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w rajdzie. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją rajdu Babie Lato w Górach Opawskich w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy na rzecz Uczestników rajdu , wynikająca z treści niniejszego regulaminu. Kontakt do administratora danych: e - mail : elekkontakt@interia.pl  lub telefoniczny + 48 500082086 INFORMACJE OGÓLNE : Rajd ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział wszyscy turyści indywidualni lub grupy zrzeszone ( piesze i  na rowerach ), W celach organizacyjnych lista zgłoszonych uczestników radu, zawierająca podstawowe informacje ( imię, nazwisko, miejscowość, klub lub grupę zrzeszoną oraz wariant trasy),aktualizowana co 3 dni, będzie podawana na stronie dotyczącej rajdu, Trasy rajdowe przebiegają po terenie pagórkowatym po drogach o nawierzchni asfaltowej lub gruntowej utwardzonej o małym natężeniu ruchu, Uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,oraz posiadanie dokumentu tożsamości ( dowód osobisty lub paszport na trasie rowerowej), Wszyscy uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy, Za kolizje i wypadki na trasie rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi, przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego, do zaistnienia zdarzenia, Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie spowodowane przez uczestników, Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem, Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie od NW i OC oraz posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ Uczestnicy rajdu na trasie rowerowej poruszają się po drodze prawym pasem jezdni, albo prawą stroną drogi zgodnie z przepisami ruchu drogowego, Uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie i zastosowanie się do komunikatów i poleceń organizatora, oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego, Dzieci i młodzież szkolna uczestnicząca w rajdzie na trasie rowerowej zobowiązana jest do posiadania kasku rowerowego Punktem docelowym Rajdu jest zjazd uczestników do Ośrodka BANDEROZA w Głuchołazach, gdzie w godzinach 11.00 – 14.00 przy                 wspólnym   ognisku i poczęstunku ,organizator przeprowadzi gry i zabawy dla dorosłych i dzieci, a także wyłoni najmłodszego uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy  zagubione lub pozostawioneoraz za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót, Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania rajduw przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego, Zgłoszonym po terminie lub w dniu imprezy, organizator nie gwarantuje wszystkich świadczeń, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia imprezy z przyczyn od niego nie zależnych, Rajd Kolarski nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profi Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, oraz prawo do jego interpretacji. Informuję, że znam regulamin rajdu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w rajdzie i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Poseł RP Rajmund Miller , Zobacz filmy z poprzednich rajdów Babiego Lata Zobacz filmy z poprzednich rajdów Babiego Lata Zobacz filmy z poprzednich rajdów Babiego Lata Zobacz filmy z poprzednich rajdów Babiego Lata MIEJSCE NA WASZE LOGO ORGANIZATORZ - PARTNERZY - SPONSORZY PATRONAT MEDIALNY
.
Pamiętajcie - tylko zgłoszonym do 30 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu pakietów zapewniamy pamiątki z rajdu !!!
XI  Rajd Kolarsko - Pieszy BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH coraz bliże.j Nie zwlekaj, zapisz się  już dzisiaj !!! W sobotę  5 października na wszystkich uczestników czekać będzie wiele atrakcji i niespodzianek. W 2018 r. w ośrodku Turystycznum BANDEROZA, na pikniku turystycznym wspólnie bawiło się blisko 800 osób.
Lista aktualizowana co 3 dni
TURYSTYKA BEZ GRANIC zgoda rodziców/opiekunów prawnychdziców Opublikowano: 30 sierpnia 2019 admin. TRASA ROWEROWA TRASA PIESZA 5 PAŹDZIERNIKA 2019 Impreza organizowana pod patronatem Burmistrza Głuchołaz Impreza dofinansowana ze środków Gminy Głuchołazy Głuchołazy PROGRAM RAJDU
8.00 - 9.00 otwarcie biura rajdu – wydawanie materiałów rajdowych Głuchołazy Zdrój Fontanna “AMOREK” 9.00 - 9.15 wyjazd lub wyjście uczestników na trasy rajdowe 11.00 - 13.00 piknik turystyczny Ośrodek Banderoza w Głuchołazach - gry, zabawy, konkursy, występy muzyczne 13.00 - 14.00 podsumowanie rajdu wręczenie nagród ufundowanych przez sponsorów dla najliczniejszych rodzin, biorących udział w rajdzie, wręczenie pucharów dla najliczniejszych grup zorganizowanych, biorących udział w rajdzie wręczenie odznak turystycznych ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o Hotelu Aspen – wręczenie Voucherów na pobyt w hotelu
wpisowe Dzieci i młodzież szkolna - 0 złotych ; Osoby pełnoletnie 5 złotych płatne w dniu rajdu.
PPlakat 2019
LECIE OBECNOŚCI POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 15 LECIE OBECNOŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ                        “OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY” 15 Impreza współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego Impreza współfinansowana ze środków Gminy Głuchołazy Głuchołazy Impreza współfinansowana ze środków Powiatu Nyskiego LECIE OBECNOŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ                        “OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY” 15 ł Poseł RP Rajmund Miller GŁUCHOŁAZY Impreza dofinansowana ze środków Gminy Głuchołazy ZAPRASZAMY Zapisy online : www.ktukol.pl www.ktukol.pl Łączy nas rower To jeszcze nie wszystko : więcej na stronie organizatora !!! Start : Głuchołazy Zdrój - Fontanna “Amorek” godzina 9.00 POKONUJEMY GRANICE POZNAJEMY OKOLICE BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH RAJD KOLARSKO - PIESZY Wielki Piknik Turystyczny z niespodziankami Paśnik Turystyczny Dobra zabawa i przygoda gwarantowana 5 października 2019 trasa piesza trasa rowerowa TURYSTYKA BEZ GRANIC LECIE OBECNOŚCI POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 15 Termin rajdu : 5 października 2019 r ZAPISY ZAPISY Lista uczestników Karta zgłoszeniowa dla grup zorganizowanych. Kartę po wypełnieniu przesyłamy na adres e - mail organizatora Zbiorcza karta zgłoszeniowa Zbiorcza karta zgłoszeniowa komunikaty