Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego
Ogólnopolski Rajd Kolarsko - Pieszy - V edycja
Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja © 1974 -2022 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy rok zał. 1974 Edycja specjalna Głuchołazy - tutaj warto przyjechać
Zapraszamy do Głuchołaz, do odwiedzenia miasta z 800 letnią historią. Nagrodą i wyjątkową pamiątką będzie jedyny i niepowtarzalny jubileuszowy medal okolicznościowy.By go otrzymać należy przyjechać do  Głuchołaz i zwiedzić miasto oraz “zdobyć “ Górę Parkową, bardziej znaną pod nazwą Góry Chrobrego lub  odwiedzić miejsca związane z dawną eksploatacją zlota, przemieżając  petlą żółtego szlaku turystycznego, czyli szlakiem  “Złotch Górników.Niezapomniane wrażenia, urokliwe zakątki przyrodnicze, wspaniałe szlaki turystyczne i oczywiście piękna pamiątka. Wszystko w Waszym zasięgu. Warto też połączyć projekt z pamiątkami “wyzwaniami” turystycznymi dla najmłodszych, o czym piszemy poniżej. Zadanie realizujemy od 1 maja do 30 września 2022 r. lub do wyczerpania puli pamiątkowych medali. Zapraszamy - KTK KTUKOL - Głuchołazy
Pieszo lub rowerowo - turystycznie czy sportowo, zwiedzaj Głuchołazy i okolice
ORGANIZATOR : Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy  - pomysłodawca projektu, Oddział PTTK w Głuchołazach RAJD ORGANIZOWANY PRZY WSPARCIU : Miasta i Gminy - Głuchołazy Starostwa Powiatowego w Nysie CELE RAJDU  : Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia – „Pokonujemy Granice - Poznajemy Okolice”, Zaprezentowanie uczestnikom walorów przyrodniczych i krajoznawczych Głuchołaz,miasta z 800 letnią historią. Propagowanie jednej z form aktywnego wypoczynku, jaką jest turystyka rowerowa i piesza oraz kolarstwo, Promowanie szeroko rozumianej integracji społeczności lokalnej, Promocja aktywności fizycznej dzięki której mamy lepszy obraz własnej osoby oraz poczucie wartości, a także większy entuzjazm i optymizm,czyli same superlatywy, tak istotne szczególnie teraz . MIEJSCE I PRZEBIEG IMPREZY : Szlaki turystyczne w okolicy Głuchołaz, Zwiedzenie Głuchołazy - Bo tutaj warto przyjechać, Zdobycie Góry Parkowej ( Góra Chrobrego) lub przejście  pętlą żółtego szlaku turystycznego, nazywanego szlakiem "Złotych Górników" i zapoznanie się z miejscami dawnej eksploatacji złota.Ten blisko trzygodzinny spacer najlepiej rozpocząć w Zdroju tuż przy fontannie "Amorek". Od dnia rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora i wydruku karty kontrolnej - uczestnik sam decyduje o miejscu i czasie rozpoczęcia turystyczno - odkrywczych wyzwań ( pieszo lub rowerowo, turystycznie czy sportowo) . TERMIN PROJEKTU :  01.05 do 30.09.2022 r. lub do wyczerpania puli medali pamiątkowych   Od dnia rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora i wydruku karty kontrolnej - uczestnik sam decyduje o miejscu i czasie rozpoczęcia turystyczno - odkrywczych wyzwań ( pieszo lub rowerowo, turystycznie czy sportowo) . Zadanie realizujemy od dnia opublikowania regulaminu z elektronicznym formularzem zgłoszeń do 30.09.2022 r. lub do wyczerpania limitu pamiątkowych medali jubileuszowych potwierdzającycj zwiedzenie Głuchołaz. PAMIĄTKOWY MEDAL - seria limitowana  : >>> zobacz wizualizację medalu …  Zwiedziłeś miasto Głuchołazy - zdobyłeś Górę Chrobrego  lub przemieżyłeś szlak “Złotych Górników” :    Prześlij wiadomość  na pocztę organizatora e - mail :   elekkontakt@interia.pl   Potwierdzenie stanowi skan karty kontrolnej z pieczątką np. Centrum Informacji Turystycznej czy innego punktu przypisanego do wybranego miejsca wycieczki lub  przesłane zdjęcia potwierdzającego udział w projekcie. Organizator zachęca do przesyłania zdjęć klubowych,grupowych,rodzinnych,w myśl hasła : “Jedna pasja wielu znajomych”. Ustal z organizatorem warunki odbioru pamiątkowego medalu np. przesyłka pocztowa lub odbiór osobisty  w siedzibie KTK KTUKOL w Głuchołazach, w ustalonym wcześniej terminie. >>> organizator - kontakt UCZESTNICY : W projekcie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich, które dokonają zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń, Złożą oświadczenie woli w formie elektronicznej znajdujące się na formularzu zgłoszeń, Uczestnicy niepełnoletni  mogą brać udział w projekcie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo - rodzice bądź opiekunowie prawni,  Uczestnik tras rowerowych musi posiadać sprawny technicznie rower oraz odpowiedni ubiór i kask, Uczestnik tras pieszych musi posiadać odpowiedni ubiór i obuwie, wszyscy uczestnicy wyruszają na wybrane przez siebie trasy lub szlaki turystyczne indywidualnie,rodzinnie lub w grupach dostosowanych do  ewentualnych wymogów i zarządzeń związanych z walką z koronawirusem. ZGŁOSZENIA : Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora, Lista zgłoszonych uczestników wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana  na stronie organizatora rajdu, nie póżniej jak co 3 dni, Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty przelewem w określonych poniżej terminach na wskazane konto organizatora, Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową, Mając na uwadze ewentualne działania związane  z covid 19 oraz innych przyczyn organizacyjnych - organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeniowej oraz całego projektu w dowolnym terminie WPISOWE PŁATNE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU - medal dotyczący projektu nr 2 dorośli 35 złotych od osob dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia 20 złotych od osoby  wpisowe dla członków  KTK KTUKOL - Głuchołazy  : młodzież szkolna 0 złotych, pozostali klubowicze 15 złotych od osoby, Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po rejestracji lecz nie później niż 14 dni po dokonaniu zgłoszenia,na konto : PTTK - Oddział Głuchołazy-Bank Spółdzielczy Nr rach. 37 8891 0000 2015 6500 0983 0001 W tytule dopisek Górami Pogranicza - Projekt 2 oraz wymienić osoby za które jest opłata  Organizator zastrzege sobie możliwość wykreślenia z listy osób które nie dokonają opłaty jak powyżej, WPISOWE PROJEKT I i II  - 2 medale ( Medal jubileuszowy oraz medal Górami Euroregionu Pradziada) 50 złotych od uczestnika projektu dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia 40 złotych Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po rejestracji lecz nie później niż 14 dni po dokonaniu zgłoszenia,na konto : PTTK - Oddział Głuchołazy-Bank Spółdzielczy Nr rach. 37 8891 0000 2015 6500 0983 0001 W tytule dopisek Górami Pogranicza - Projekt 1 i 2 oraz  imię i nazwisko uczestnika projektu. ŚWIADCZENIA  : W ramach wpisowego organizator przewiduje : Okazjonalny odlewany medal  jubileuszowy 800 lat Głuhcołaz, Gwarantuje wspaniałałą przygodę, niezapomniane tylko pozytywne wrażenia, piękne widokowe trasy rowerowe  i piesze, ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją rajdu Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego,jest KTK KTUKOL – Głuchołazy. Uczestnicy rajdu  proszeni są o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko,  imię  i  nazwisko  opiekuna  prawnego  w  przypadku  osób  niepełnoletnich,rok urodzenia  uczestnika ( dotyczy osób niepełnoletnich), miejscowość zamieszkania uczestnika,numer   telefonu   kontaktowego lub adres e - mail . Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji i  do wzięcia udziału  w rajdzie Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją rajdu  w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy np. listy uczestników projektu.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy na rzecz Uczestników rajdu , wynikająca z treści niniejszego regulaminu i elektronicznego formularza zgłoszń.       Kontakt do administratora danych: e - mail : elekkontakt@interia.pl  lub telefoniczny + 48 50008208 OCHRONA PRZYRODY  : Uczestników obowiązuje: Zachowanie szczególnej troski o przyrodę na szlakach rowerowych i pieszych, Nakaz poruszania się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, Zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, Zakaz niszczenia przyrody PAMIĘTAJ : W górach szybko i często zmieniają się warunki atmosferyczne, niezbędna jest odzież chroniąca przed złą pogodą i zimnem oraz mocne, odpowiednie obuwie, a w przypadku kolarzy sprawny technicznie rower oraz obowiązkowo kask, Udając się na wycieczkę, pozostaw w domu, w schronisku czy u znajomych wiadomość o celu i trasie wycieczki oraz godzinie powrotu. W ten prosty sposób w razie potrzeby zapewnisz sobie szybką pomoc, Szybkość poruszania się dostosuj do możliwości najmniej sprawnego uczestnika wycieczki. "Pożeranie kilometrów" prowadzi niechybnie do wyczerpania, a poza tym ogranicza możliwości podziwiania uroków górskiego krajobrazu, Uważaj i bądź ostrożny - upadki zdarzają się także w łatwym terenie. Zwłaszcza szczególnej ostrożności wymagają trudniejsze partie trasy: strome, mokre stoki, płaty starego śniegu. Nie zbaczaj ze znakowanego szlaku - jest on zwykle poprowadzony optymalnie zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wysiłku na pokonanie trasy, Przed wyjazdem lub wyjściem zapoznaj się z opisami tras w przewodnikach turystycznych oraz z przestudiuj trasę na mapie turystycznej lub zapoznaj się z przewodnikami na stronach internetowych, Nie wyruszaj sam, lecz zainteresuj wycieczką innych znajomych, Uczestnicy muszą mieć podobne możliwości, siłę i kondycję. Należy dostosować swoje tempo do najsłabszego uczestnika. POSTANOWIENIA OGÓLNE : Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z  regulaminem projektu oraz do jego przestrzegania, a brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatora i wszystkich osób z nim współpracujących oraz warunków regulaminu, Wszyscy uczestnicy wyruszają na wybrane przez siebie trasy lub szlaki turystyczne indywidualnie,rodzinnie lub w grupach dostosowanych do wymogów i zarządzeń, kategorycznie przestrzegając zasad związanych z ewentualną walką z koronawirusem Udział w projekcie odbywa się  na własną odpowiedzialność ,a uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych od dnia opublikowania regulaminu do dnia zakończenia projektu, Organizator zadania nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne  ubezpieczenie od NW i OC oraz zaleca posiadanie Europejskiej Karty Zdrowia, Rajd będzie przebiegał przy ruchu otwartym, rowerzyści i piesi mają obowiązek poruszać się po drogach publicznych zgodnie z zasadami ruchu drogowego, Podczas wjazdu jak i zjazdu z góry, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność dostosowując prędkość szczególnie na zjazdach do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, mając na uwadze kursujące autobusy i inne pojazdy, możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych oraz pieszych turystów, Za kolizje i wypadki na wybranej przez uczestnika trasie ponosi odpowiedzialność uczestnik rajdu lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz pozostałych przepisów obowiązujących na szlakach turystycznych do zaistnienia zdarzenia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie, Uczestnicy - rowerzyści projektu  powinni posiadać kaski rowerowe ( dzieci i  młodzież do lat 18 obowiązkowo !!!) Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, Zgłoszonym po terminie organizator nie zapewnia  wszystkich świadczeń, W razie rezygnacji z udzaiłu w projekcie wpisowe nie podlega zwrotowi, Pamiętaj, zanim wyruszysz w góry zastanów się czy posiadasz dostateczne doświadczenie, a przed wyjściem/wyjazdem na trasy, poddaj ocenie stan zdrowia i siły, swoje i towarzyszy, a w szczególności osób niepełnoletnich będących pod twoją opieką, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników projektu  i na odwrót, W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających, Przez akceptację niniejszego regulaminu poprzez formularz zgłoszeniowy, uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem, Zadanie jest imprezą o charakterze rekreacji ruchowej skierowanej do miłośników kolarstwa, turystyki rowerowej oraz pieszej, a tym samym nie ma celu współzawodnictwa sportowego Od ukazania się regulaminu na stronie organizatora do dnia zakończenia projektu ( 30 września 2022 r.) uczestnik sam decyduje o terminie i sposobie „zdobycia” wskazanych w regulaminie szczytów górskich, Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy,np. strona internetowa i Fb organizatora, Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu, a w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator OŚWIADCZENIE WOLI ZŁOŻONE NA FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ : *Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję Regulamin Ogólnopolskiego Rajdu ”Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego oraz jestem świadom/świadoma, że każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z ewentualnymi zarządzeniami dotyczącymi możliwości uprawiania sportu i turystyki po obu stronach granicy polsko – czeskiej. *Oświadczam, że w projekcie Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego biorę udział dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a mój obecny stan zdrowia oraz wszystkich niepełnoletnich osób będących pod moją opieką, pozwala na wzięcie udziału w zadaniu. * Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję Regulamin Projektu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego. *Oświadczam również, że nie będę wnosił/wnosiła żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody jak i również ewentualny uszczerbek na moim zdrowiu jak osób niepełnoletnich będących pod moją opieką, spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie wycieczki związanej ze zdobyciem wskazanych w regulaminie szczytów górskich - wobec organizatorów oraz osób z nim współpracujących. *Przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez KTK KTUKOL- Głuchołazy,w celu realizacji zadania. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do rajdu do momentu wycofania przeze mnie zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. *Wyrażam zgodę w imieniu swoim i wszystkich niepełnoletnich osób będących pod moją opieką na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. *Przyjmuję do wiadomości, że moje dane oraz zgłoszonych osób niepełnoletnich : imię, nazwisko, miasto,klub, zostaną wykorzystane do sporządzenia list zgłoszonych uczestników oraz wyników "zdobycia" wskazanych szczytów górskich, które mogą zostać upublicznione w środkach masowego przekazu. *Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 7 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia, wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.*Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa
rok zał. 1974 kolarstwo - turystyka rowerowa - nordic walking

Odwiedź Głuchołazy - miasto z 800 letnią historią

Zdobądź wyjątkowy medal jubileuszowy !!!

Zadanie realizujemy do 1 maja do 30 września  2022 r. lub do wyczerpania puli okazjonalnych medali !!!

Rok 2022 jest szczególny dla Głuchołaz, to czas obchodów 800 - lecia miasta. Z  tej okazji KTK KTUKOL przygotował nie lada gratkę dla kolekcjonerów i nie tylko.Medal jubileuszowy obrazujący 800 - lecie Głuchołaz, miasta położonego w województwie opolskim, w powiecie nyskim, na Dolnym Śląsku w  Górach Opawskich. Przez miasto przepływa jedna z dwóch górskich rzek opolszczyzny -  Biała Głuchołaska.
5 KROKÓW DO REALIZACJI ZADANIA NA SKRÓTY 1 Rejestracja i wybór wycieczki    2 Wybór terminu udziału w projekcie   od 1 maja do 30 września 2022 r.   Odbiór medalu jubileuszowego * przesyłka pocztowa lub odbiór osobisty w siedzibie KTK KTUKOL w Głuchołazach w ustalonym wcześniej terminie. 3 Wydruk karty kontrolnej nr 2 5 4 Przesłanie potwierdzenia ( karta kontrolna nr 2 lub zdjęcia) ZAPRASZAMY
Projekt 2
ZAPISY Karta kontrolna nr 1 Karta kontrolna nr 1
Projekt   “Wędrujemy   -   Poznajemy"   z   możliwością   zdobycia   Dziecięcej   Odznaki   Turystycznej   Miasta   Orderu   Uśmiechu   to szczególne    "wyzwanie"    dla    najmłodszych,    ale    i    dla    ich    rodziców    -    opiekunów.    Do  udziału  w zadaniu zapraszmy    klasy szkolne,rodziny   z   małymi   dziećmi,turystów   odwiedzających   Głuchołazy,dzieci   i   młodzież   szkolną   nie   tylko   z   Polski.
czytaj więcej … czytaj więcej … Mamo - Tato co Wy na to ? Warto połączyć projekt z turystycznymi zadaniami dla dzieci Regulamin Głuchołazy 1222 - 2022 Góra Chrobrego - do wyboru Głuchołazy - zwiedzenie miasta obowiązkowo Szlak “Złotych Górników” - do wboru GŁUCHOŁAZY CZECHY POLSKA PROJEKT 2 - MEDAL JUBILEUSZOWY Propozycja specjalna 2 medale Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Zapisz plik na dysk komputera i wydrukuj