Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja  © 1974 -2017 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy 5 5
W   2018   roku   z   inicjatywy   Kanclerza   Pana   Marka   Michalaka   i   autorki   projektu   uśmiechniętego   słoneczka   -   Pani   Ewy   Chrobak, Głuchołazy   otrzymały   tytuł   honorowy   Miasta   Orderu   Uśmiechu.   Wtedy   to   zrodził   się   wspólny   pomysł   Klubu   Turystyki Kolarskiej    -    KTUKOL    i    PSP    Nr    3    im.    Kawalerów    Orderu    Uśmiechu    w    Głuchołazach,    stworzenia    dziecięcej    odznaki turystycznej,   która   będzie   zachęcała   dzieci   i   młodzież   szkolną,   nie   tylko   polską   do   wspólnych   wędrówek   pieszych   oraz poznania   naszego   miasta.   Odznaka   będzie   jednocześnie   nagrodą   za   wypełnienie   zadań   :   poznanie   historii   Orderu   Uśmiechu, zwiedzanie   Głuchołaz   –   Miasta   Orderu   Uśmiechu,      wejście   na   Górę   Chrobrego   i   przebycie      trzech   dodatkowych   wycieczek   po najbliższej okolicy. W   roku   bieżącym   projekt   będzie   realizowany   od   1   czerwca   2021      r.,   do   wyczerpania   puli   przygotowanych   odznak,a   dzięki     Międzynarodowej   Kapitule   Orderu   Uśmiechu,   na         odznace   i   książeczce   potwierdzeń,   wykorzystany   zostanie   element graficzny  uśmiechniętego słoneczka znanego na całym   świecie, co podkreśla jej wyjątkowość. Projekt   “Wędrujemy   -   Poznajemy"   z   możliwością   zdobycia   Dziecięcej   Odznaki   Turystycznej   Miasta   Orderu   Uśmiechu   to szczególne    "wyzwanie"    dla    najmłodszych,    ale    i    dla    ich    rodziców    -    opiekunów.    Do    udziału    w    zadaniu    zapraszmy    klasy szkolne,rodziny   z   małymi   dziećmi,turystów   odwiedzających   Głuchołazy,dzieci   i   młodzież   szkolną   nie   tylko   z   Polski.   W   roku 2021   zakładamy   wręczenie   wielu   odznak,   a   trwałość   zadania   przy   wsparciu   Gminy   Głuchołazy,Powiatu   Nyskiego   oraz   Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,mamy zamiar kontynuować w latach następnych. Kontakt w sprawie projektu:  Eligiusz Jędrysek - Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej przy KTK KTUKOL - Głuchołazy tel. + 48 500082086   e - mail : elekkontakt@interia.pl Jolanta Midor - PSP Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach Już dziś zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i do ruszenia na szlaki turystyczne
Wyjątkowy projekt i jedyna niepowtarzalna odznaka !!!
Odznaka i opracowanie graficzne : Eligiusz Jędrysek
Niniejszy regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.
 Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną,rozpoczęcie zadania przesunięto na 1 czerwca 2021 r.
1
Miasta Orderu Uśmiechu
potwierdzeń z wycieczek pieszych lub rowerowych
rok zał. 1974 GŁUCHOŁAZY KANCLERZ MIĘDZYNARODOWEJ KAPITUŁY ORDERU UŚMIECHU MAREK MICHALAK BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ EDWARD SZUPRYCZYŃSKI Patronat Honorowy :
Autorzy Projektu :
Opublikowano : 27 stycznia 2020 r.   Aktualizowano : 10 stycznia 2021 admin. DZIECIĘCA ODZNAKA TURYSTYCZNA  MIASTA ORDERU UŚMIECHU GŁUCHOŁAZY GŁUCHOŁAZY
1.Dziecięca Odznaka Turystyczna Miasta Orderu Uśmiechu zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Klub Turystyki Kolarskiej ”KTUKOL”-  Oddział PTTK w Głuchołazach oraz PSP Nr 3 w im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach 2.Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie dzieci i młodzież szkolną do wspólnych wędrówek pieszych  i rowerowych  oraz poznania turystycznego regionu Gminy Głuchołazy - Powiatu Nyskiego,Województwa Opolskiego i historii Orderu Uśmiechu.  3.Odznaka jest bezpłatna i jednostopniowa 4.Odznaka przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 12 roku życia i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich,     na wycieczkach szkolnych,przedszkolnych, rodzinnych, grupowych 5.Zdobycie odznaki polega na potwierdzeniu : zwiedzenia miasta Głuchołazy wejścia na Górę Chrobrego odbycia 3 dodatkowych wycieczek krajoznawczych w okolicy Głuchołaz lub miejsca zamieszkania dziecka ubiegającego się o odznakę 6.Potwierdzenie w okolicznościowych „książeczkach wycieczek” lub w specjalnie założonym zeszycie dokonuje pełnoletni opiekun ( potwierdzenie stanowi np.: pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie, opis obiektów itp. ).Zachęca się by młody turysta w książeczce wykonywał rysunki, wklejał zdjęcia lub bilety wstępu, zbierał ozdobne pieczątki z wycieczek itp. 7.Pełnoletni opiekun młodego turysty starającego się o odznakę przesyła książeczkę wycieczek do weryfikacji na adres : Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” 48 – 340 Głuchołazy ul. Szymanowskiego 6/4 lub PSP Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach ul. Słowackiego 1, 48 – 340 Głuchołaz z dopiskiem “odznaka” 8. Odznaka jest bezpłatna ,a rodzic lub opiekun dziecka przesyła dokumenty weryfikacyjne wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkiem pocztowym 9.Zdobywca Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu otrzymuje odznakę po pozytywnej weryfikacji książeczki potwierdzeń 10. Odznakę należy wręczać uroczyście np. podczas wspólnych imprez turystycznych, szkolnych 11.Projekt realizujemy  od 1 czerwca 2021  r., do wyczerpania puli przygotowanych odznak 12.Ustanawiający odznakę zastrzega sobie możliwość kontynuacji zadania w latach następnych 13.Interpretacja regulaminu należy do jedynej jednostki przyznającej odznakę tj. do Klubu Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy. 14. KTK KTUKOL zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownego komunikatu. Pomysłodawcy projektu : Joanna i Eligiusz Jędrysek - KTK ”KTUKOL” - Głuchołazy, Jolanta Midor  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach 
Z okazji 50 - lecia Orderu Uśmiechu,ustanowiono rekord Polski z wpisem do księgi Guinnessa. Na płycie głuchołaskiego stadionu 1024 osoby ułożyły znak graficzny Orderu Uśmiechu. Liczba ta jest nieprzypadkowa, bo właśnie w dniu ustanawiania rekordu 25 maja 2018 r. ,  tylu było kawalerów tej nagrody. W głuchołaskiej Alei Orderu Uśmiechu znajduje się już 8 pamiątkowych tabliczek, a w kolejnych latach na pewno będzie ich więcej.
Na pomysł, aby stworzyć dziecięce odznaczenie wpadł redaktor "Kuriera Polskiego" Cezary Leżeński. Podczas „Dobranocki” ogłoszono konkurs na projekt orderu. Zwyciężyła dziewięciolatka z Głuchołaz Ewa Chrobak. Jej obrazek wybrano spośród 44 tysięcy prac. Było to w 1968 roku.Wówczas pierwszym nagrodzonym przez dzieci został prof. dr Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania. W czasie dekoracji był pasowany czerwoną różą i musiał wypić puchar kwaśnego soku z cytryny i się uśmiechnąć.Ceremonia ta obowiązuje do dziś. W 1979 roku ONZ nadała Orderowi Uśmiechu międzynarodową rangę. O tym, kto dostanie Order Uśmiechu decyduje Kapituła, a kandydatów zgłaszają dzieci. Do tej pory Kawalerami Orderu zostali m.in. Jan Paweł II, Papież Franciszek, Dalajlama XIV, Nelson Mandela, Astrid Lindgren czy Irena Sendlerowa.
Dnia 13 czerwca br. podczas uroczystości nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu PSP nr 3 w Głuchołazach, wręczono w imieniu KTK KTUKOL – Głuchołazy oraz PSP nr 3 w Głuchołazach, platery wizualizujące projekt odznaki, Panu Markowi Michalakowi – Kanclerzowi Kapituły oraz Panu  Edwardowi Szupryczyńskiemu - Burmistrzowi Głuchołaz, którego reprezentował Pan Piotr Wierzbicki – Sekretarz Miasta.
Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, wyjątkowego odznaczenia nadawanego przez dzieci przyznała głuchołaskiej społeczności miejskiej, jako jedynej na świecie, honorowy tytuł Miasta Orderu Uśmiechu. To inicjatywa kanclerza kapituły i Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz autorki projektu znanego słoneczka, głuchołazianki Ewy Chrobak.
Już dziś zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i do ruszenia na szlaki turystyczne KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA