Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Opublikowano: 10 maja 2017  admin. KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
GŁUCHOŁASKI MARATON KOLARSKI AUDAX GŁUCHOŁASKI MARATON KOLARSKI AUDAX GŁUCHOŁASKI MARATON KOLARSKI AUDAX
Głuchołaski Maraton Kolarski ”Zdobywamy Góry Opawskie”  mini AUDAX Głuchołazy  - 6 sierpnia 2017 r.
UWAGA :  Maraton Kolarski odbędzie się przy normalnym ruchu drogowym. Obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego !!! ” ZACHOWAJ ROZSĄDEK I OSTROŻNOŚĆ” Maraton kolarski mini Audax, nie jest typowym wyścigiem kolarskim, a czasy przejazdu uczestników nie będą nigdzie publikowane.
REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN
ORGANIZATOR GŁÓWNY : Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy PARTNERZY : Gmina Głuchołazy - Wydział Promocji, Turystyki i Sportu UM w Gł-zach, Oddział  PTTK w Głuchołazach, GOS i R w Głuchołazach, Straż Miejska w Głuchołazach,INTERMARCHE DANILA sp.zo.o. i BRICOMARCHE w Głuchołazach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuchołazach, Sklep Rowerowy ŚWIAT ROWERU w Głuchołazach CEL ZAWODÓW: Promocja kolarstwa i turystyki rowerowej, Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją, Promocja miasta Głuchołazy, jako regionu atrakcyjnego sportowo i turystycznie, Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego i mtb wśród kolarzy amatorów, Promocja dyscypliny kolarskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,. Promocja miejscowości i szlaków turystycznych w najciekawszych zakątkach Gminy Głuchołazy   MIEJSCE I TERMIN Parking przy markecie INTERMARCHE i BRICOMARCHE w Głuchołazach ul. Wrocławska, dnia 6 sierpnia 2017 r. godz. 8.00 – 14.00 Biuro zawodów czynne od godziny 7.30 . TRASA AUDAXU Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans w odpowiednim limicie czasowym 110 km – 5 rund limit  czasowy 5 godz. Runda : Start – Meta parking przy markecie INTERMARCHE i BRICOMARCHE  ul. Wrocławska ( droga Głuchołazy – Nysa ), Nowy Świętów, Stary Las, Nowy Las, Charbielin, Głuchołazy, ul. Wyszyńskiego, ul. Wrocławska, parking przy markecie  INTERMARCHE i BRICOMARCHE – nawierzchnia asfalt. Ponadto organizator proponuje także przejazd 1 rundy zwanej dalej rekreacyjną (około 22 km.), w ramach promocji zdrowego i sportowego stylu życia. Maraton odbywa się przy ruchu otwartym – uczestników obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym !!! Na trasie będą znajdowały się 2 punkty kontrolne Uczestnicy skracający trasę zostaną automatycznie zdyskwalifikowani Uczestnicy maratonu mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi zawodów oraz Straży Miejskiej i Policji Uczestnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora drogami, oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę maratonu. Zakaz zaśmiecania trasy - wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, WARUNKI UCZESTNICTWA W maratonie mogą brać udział osoby o dobrej kondycji fizycznej, posiadający sprawny rower oraz aktualne badania lekarskie. W przypadku braku aktualnego badania lekarskiego – pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia. Młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna grupy. Wzory druków - oświadczeń do pobrania na stronie organizatora. Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które dokonają wcześniejszej rejestracji, drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora maratonu kolarskiego www.ktukol.pl,  Dokonają w odpowiednim terminie opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem, czytaj wpisowe, Złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Wzory druków - oświadczeń do pobrania na stronie organizatora. Wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów, Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym Każdy zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH Dla  zgłoszonych  do 1 lipca 2017 r.uczestników, organizatorzy zapewniają  medal pamiątkowy lub koszulkę okolicznościową, (organizator podejmie decyzję o zamówionej pamiątce z maratonu po 1 lipca 2017 r.) Rodzina otrzym koszulkę lub medal  oraz inne świadczenia przewidziane w pakiecie  - czytaj : świadczenia dla rodzin                                                                                                  Bufet na trasie maratonu, Obsługę medyczną, Puchary okolicznościowe dla grup zrzeszonych ( min. 10 zawodników), Puchar dla najstarszej oraz najstarszego uczestnika, Doskonałą kolarską atmosferę ŚWIADCZENIA DLA RODZIN - STANDARD  ( minimum 3 osoby z rodziny) Specjalny pakiet rodzinny ( 1 medal okolicznościowy lub 1 koszulka z maratonu , statuetka, dyplom ) Bufet na trasie maratonu, ŚWIADCZENIA DLA RODZIN - MAX ( minimum 3 osoby z rodziny) Specjalny pakiet rodzinny ( medal okolicznościowy lub koszulka z maratonu dla każdego startującego członka rodziny, statuetka, dyplom ) Bufet na trasie maratonu, ZGŁOSZENIA Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora maratonu kolarskiego, www.ktukol.pl, Po zgłoszeniu do 1 lipca 2017 r. należy dokonać opłaty startowej, a skan opłaty przesłać na adres organizatora : e - mail : elekkontakt@interia.pl Lista zgłoszonych zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na stronie zawodów, Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty przelewem w określonych poniżej terminach, Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową, Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, wariant trasy ( Audax – 110 km. lub rekreacyjna 22 km.),nazwę klubu lub grupy zorganizowanej WPISOWE Wpisowe dla indywidualnych uczestników maratonu i trasy rekreacyjnej wynosi 30 złotych od osoby, Dzieci i młodzież szkolna do lat 18 - wpisowe 20 złotych, Rodziny minimum 3 osoby ( matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)  - 35 złotych  od rodziny - świadczenia standard Rodziny minimum 3 osoby ( matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)  - 20 złotych  od każdego startującego członka rodziny - świdczenia max Wpłaty należy dokonać do dnia 1 lipca 2017 r. na konto : PTTK - Oddział Głuchołazy-Bank Spółdzielczy Nr konta : 37 8891 0000 2015 6500 0983 0001  Tytuł wpłaty : maraton Audax oraz imię i nazwisko  po wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora maratonu kolarskiego www.ktukol.pl Wpisowe dla osób, które dokonają wpłaty na poniższy rachunek bankowy po 1 lipca 2017 r., wynosi 45 złotych od 1 osoby,( dotyczy osób powyżej 18 lat zgłoszonych indywidualnie ) W razie zgłoszenia po 1 lipca 2017 r. lub w dniu imprezy wpisowe wynosi 45 złotych od 1 osoby Uwaga zgłoszonym po 1 lipca lub w dniu zawodów organizator nie gwarantuje wszystkich świadczeń. WPISOWE CZŁONKOWIE KTK KTUKOL z aktualnie opłaconą składką członkowską Dzieci i młodzież szkolna odpłatność 0 złotych Pozostali klubowicze startujący indywidualnie 15 złotych Rodziny z KTK KTUKOL ( minimum 3 osoby  matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)  - 20 złotych od rodziny  - świadczenia standard Rodziny z KTK KTUKOL ( minimum 3 osoby  matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)  - 10 złotych od każdego startującego członka rodziny - świadczenia max DYSTANSE I TRASA: Długość 1 rundy rowerowej wynosi ok. 22 km.Każdy sam decyduje ile okrążeń chce pokonać i tyle zostanie odnotowane przy każdym                                     uczestniku Maraton odbywa się przy ruchu otwartym - każdy uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. Zawodnicy mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi zawodów oraz Straży Miejskiej i Policji. Uczestnicy maratonu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora drogami oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę maratonu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE maraton kolarski mini Audax nie jest typowym wyścigiem kolarskim, a czasy przejazdu uczestników nie będą nigdzie publikowane,. każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania, zawodnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach, poprzez wcześniejsze zgłoszenie za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie organizatora, oraz zapewnia, że stan zdrowia w jakim się znajduje umożliwia udział w maratonie, w przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej, o fakcie udziału w maratonie kolarskim muszą być poinformowani rodzice zawodnika niepełnoletniego, którzy decydują czy ich dziecko może brać udział w w/w imprezie sportowej, brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie, organizator rajdu - zawodów, nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie od NW i OC, wszyscy uczestnicy biorą udział w maratonie kolarskim na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy, za kolizje i wypadki na trasie maratonu, ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi, przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego, do zaistnienia zdarzenia, zawodnicy wyścigu poruszają się po drodze prawym pasem jezdni, albo prawą stroną drogi zgodnie z przepisami ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie i zastosowanie się do komunikatów i poleceń organizatora, oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego, uczestnicy startują w kaskach pełnych, każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Maratonu. organizator ma prawo w każdym momencie trwania imprezy wykluczyć zawodnika z udziału ze względu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników imprezy lub ze względu na nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, zgłoszonym po terminie lub w dniu imprezy, organizator nie gwarantuje wszystkich świadczeń, organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników, uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora  zawodów, organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego, w razie nie przybycia lub rezygnacji z udziału w maratonie kolarskim, wpisowe nie podlega zwrotowi, organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót, organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy, przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z maratonem, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów zawodów, a w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator. Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Pakiet przykładowy Pakiet przykładowy Pakiet przykładowy ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW O.K. PAKIET RODZINNY  1 O.K. PAKIET RODZINNY    2 O.K. MEDALE OKOLICZNOŚCIOWE
Medale oraz pakiety rodzinne są świadczeniemi wydanymi w poprzednich edycjach maratonu AUDAX. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wzoru pokazanych nagród, w tegorocznej imprezie.
Jedna pasja wielu znajomych ZAPISY !!!

Dlaczego watro wziąć udział w imprezie kolarskiej ?

Impreza adresowana do miłośników kolarstwa i turystyki rowerowej od lat spotyka się z wielkim zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszego województwa.Uczestnicy mają do pokonania dystans ponad 100 kilometrów, na trasie prowadzącej przez malownicze miejscowości naszego regionu. Każdy uczestnik maratonu,który pokona trasę w ustalonym limicie czasowym 5 godzin, otrzyma niepowtarzalny medal pamiątkowy, wykonany specjalnie na naszą imprezę.Dla miłośników turystyki rowerowej preferujących spokojniejszą jazdę, organizatorzy proponują rundę rekreacyjną na dystansie 22 kilometrów, a rodziny zostaną uhonorowane specjalnymy pakietami pamiątkowymi. Maraton nie ma charakteru wyścigu, a czasy przejazdu nie będą nigdzie publikowane. Bez jakiejkolwiek klasyfikacji, bez wyłaniania pojedynczego zwycięzcy, bez stresu. Uczestnik sam decyduje ile okrążeń przejdzie. Audax- termin oznaczający (z łaciny) odważny, mężny, waleczny lub śmiały. W 1897 r. grupa włoskich cyklistów pokonała dystans 200 km pomiędzy wschodem, a zachodem słońca. Nazwani zostali les andacieux (odważny, śmiały, dzielny, męski, waleczny (ang. The brave). W 1904r. Henri Desgrange założył Frencaise Audax, które było alternatywą na zorganizowany w 1903 r. Tour de France.
mapka
e - mail organizatora : elekkontakt@interia.pl tel. organizatora : 500082086 po godzinie 18.00
miejsce na Wasze Logo !!!
KOMUNIKATY Patronat medialny :  GŁUCHOŁAZY PREZENTACJA MEDALE OKOLICZNOŚCIOWE PAKIETY RODZINNE Impreza dofinansowana ze środków  Gminy Głuchołazy  Impreza organizowana pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego ORGANIZATORZY - PARTNERZY Patronat medialny :  GŁUCHOŁAZY