Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Opublikowano: 10 maja 2018 admin. KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
Głuchołaski Maraton Kolarski ”Zdobywamy Góry Opawskie”  AUDAX Głuchołazy  - 5 sierpnia 2018 r.
UWAGA :  Maraton Kolarski odbędzie się przy normalnym ruchu drogowym. Obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego !!! ” ZACHOWAJ ROZSĄDEK I OSTROŻNOŚĆ” Maraton kolarski mini Audax, nie jest typowym wyścigiem kolarskim, a czasy przejazdu uczestników nie będą stanowiły żadnej klasyfikacji końcowej.
REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN
ORGANIZATOR GŁÓWNY : Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy Gmina Głuchołazy - Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Oddział  PTTK w Głuchołazach PARTNERZY : GOS i R w Głuchołazach, Straż Miejska w Głuchołazach,INTERMARCHE DANILA sp.zo.o. i BRICOMARCHE w Głuchołazach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuchołazach, Sklep Rowerowy ŚWIAT ROWERU w Głuchołazach CEL ZAWODÓW: Promocja kolarstwa i turystyki rowerowej, Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją, Promocja miasta Głuchołazy, jako regionu atrakcyjnego sportowo i turystycznie, Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego i mtb wśród kolarzy amatorów, Promocja dyscypliny kolarskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,   MIEJSCE I TERMIN Parking przy markecie INTERMARCHE i BRICOMARCHE w Głuchołazach ul. Grunwaldzka 2b, dnia 5 sierpnia 2018 r. godz. 8.00 – 14.00 Biuro zawodów czynne od godziny 7.30 . DYSTANSE I TRASA AUDAXU Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 112 km – 4 rundy, w limicie czasowym 5 godz. Start i meta usytuowana będzie na parkingu przy markecie INTERMARCHE i BRICOMARCHE w Głuchołazach ul. Grunwaldzka 2b.Dalej ul.Wrocławska, ( droga Głuchołazy – Nysa ), Nowy Świętów, Polski Świętów,Markowice,Gierałcice,Wilamowice Nyskie, Głuchołazy ul. Wrocławska, parking przy markecie  INTERMARCHE i BRICOMARCHE – nawierzchnia asfalt, Długość 1 rundy rowerowej wynosi ok. 28 km.Każdy zawodnik sam decyduje ile okrążeń chce pokonać w ramach ustalonego limitu czasowego i tyle zostanie odnotowane przy każdym  uczestniku, Ponadto organizator proponuje także przejazd 1 rundy zwanej dalej rekreacyjną (około 28 km.), w ramach promocji zdrowego i sportowego stylu życia, Na trasie w Głuchołazach oraz Markowicach będą znajdowały się 2 obowiązkowe punkty kontrolne na których przejazd każdego uczestnika zostanie zewidencjonowany elektronicznie, Uczestnicy skracający trasę zostaną automatycznie zdyskwalifikowani, Zakaz zaśmiecania trasy - wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych,nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie maratonu koarskiego RUCH DROGOWY Maraton odbywa się przy ruchu otwartym – uczestników obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego, Uczestnicy maratonu mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi zawodów oraz Straży Miejskiej i Policji, Uczestnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora drogami, oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę maratonu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie WARUNKI UCZESTNICTWA Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność !!! W maratonie mogą brać udział osoby o dobrej kondycji fizycznej, posiadający sprawny rower i odpowiednie przygotowanie kondycyjne, Dokonają wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora maratonu kolarskiego www.ktukol.pl,  Dokonają w odpowiednim terminie opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem - czytaj wpisowe, W dniu startu w biurze maratonu złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność, W przypadku zawodników niepełnoletnich uczestnik startuje na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów, Druki oświadczeń będą do pobrania w dniu startu w biurze zawodów, Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym, Każdy zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH Dla  zgłoszonych  do 1 lipca 2018 r. organizatorzy zapewniają  medal pamiątkowy, Rodzina otrzym medal  oraz inne świadczenia przewidziane w pakiecie  - czytaj : świadczenia dla rodzin                                                                                                  Bufet na trasie maratonu, Drobny serwis rowerowy, Obsługę medyczną, Puchary okolicznościowe dla grup zrzeszonych ( min. 10 zawodników), Puchar dla najstarszej oraz najstarszego uczestnika, Doskonałą kolarską atmosferę ŚWIADCZENIA DLA RODZIN - STANDARD  - minimum 3 osoby z rodziny (np. mąż, żona, dzieci, brat, siostra, dziadek, wnuczek itp.) Specjalny pakiet rodzinny  - 1 medal okolicznościowy, statuetka, dyplom, Bufet na trasie maratonu, ŚWIADCZENIA DLA RODZIN - MAX ( minimum 3 osoby z rodziny) Specjalny pakiet rodzinny - medal okolicznościowy dla każdego startującego członka rodziny, statuetka, dyplom, Bufet na trasie maratonu, ZGŁOSZENIA Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora maratonu kolarskiego, www.ktukol.pl, Po zgłoszeniu do 1 lipca 2018 r. należy dokonać opłaty startowej, Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty przelewem w określonych poniżej terminach, Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową, Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, wariant trasy ( Audax  lub rekreacyjna),nazwę klubu lub grupy zorganizowanej OPŁATA STARTOWA Wpisowe dla indywidualnych uczestników maratonu i trasy rekreacyjnej wynosi 30 złotych od osoby, Dzieci i młodzież szkolna do lat 18 - wpisowe 20 złotych, Rodziny minimum 3 osoby ( matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)  - 35 złotych  od rodziny - świadczenia standard Rodziny minimum 3 osoby ( matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)  - 20 złotych  od każdego startującego członka rodziny - świdczenia max Wpłaty należy dokonać do dnia 1 lipca 2018 r. na konto : PTTK - Oddział Głuchołazy-Bank Spółdzielczy Nr konta : 37 8891 0000 2015 6500 0983 0001  Tytuł wpłaty : maraton Audax oraz imię i nazwisko  po wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora maratonu kolarskiego www.ktukol.pl Wpisowe dla osób, które dokonają wpłaty na poniższy rachunek bankowy po 1 lipca 2018 r., wynosi 45 złotych od 1 osoby.Nie dotyczy osób do 18 roku życia,rodzin - minimum 3 osoby i zgłoszeń grupowych - minimum 10 osób, dla których wpisowe wynosi jak wyżej. W razie zgłoszenia po 1 lipca 2018 r. lub w dniu imprezy wpisowe wynosi 45 złotych od 1 osoby Uwaga zgłoszonym po 1 lipca lub w dniu zawodów organizator nie gwarantuje wszystkich świadczeń. WPISOWE CZŁONKOWIE KTK KTUKOL z aktualnie opłaconą składką członkowską Dzieci i młodzież szkolna odpłatność 0 złotych Pozostali klubowicze startujący indywidualnie 15 złotych Rodziny z KTK KTUKOL ( minimum 3 osoby  matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)  - 20 złotych od rodziny  - świadczenia standard Rodziny z KTK KTUKOL ( minimum 3 osoby  matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)  - 10 złotych od każdego startującego członka rodziny - świadczenia max WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW W DNIU STARTU W BIURZE MARATONU od godz. 7.30 DNIA 5 SIERPNIA 2018 R. W biurze maratonu kolarskiego  zlokalizowanym w namiocie na parkingu INTERMARCHE i   BRICOMARCHE w Głuchołazach, przy trasie maratonu obok linii startu i mety (ul.Grunwaldzka 2b ) w dniu startu od godziny 7.30 - uczestnicy maratonu Audax oraz trasy rekreacyjnej po po złożeniu pisemnego oświadczenia stwierdzającego o braku przeciwwskazań zdrowotnych na udział w imprezie ( oświadczenia będzie do pobrania w biurze zawodów przed startem ) i weryfikacji opłaty startowej ,otrzymają numer startowy który należy umieścić na kierownicy roweru oraz jip do elektronicznej ewidencji przejazdu ilości rund. PROGRAM GODZINOWY : Godzina 7.30 otwarcie biura maratonu kolarskiego - czytaj weryfikacja uczestników w biurze organizacyjnym, Godzina 8.00 – 8.30  start zawodników maratonu AUDAX  - 112 km. Dobrane przez samych uczestników grupy nie więcej jak 10 osób,startują w odstępach czasowych do 5 minut, Godzina 9.00 – 11.00  start uczestników trasy rekreacyjnej - 28 km. w grupach do 10 osób, Godzina 8.00 - 13.30 - przebieg maratonu kolarskiego - liczymy na kibiców ( patrz mapka trasy), 13.00 – 14.00 uroczyste zakończenie maratonu - parking INTERMARCHE - BRICOMARCHE - GŁUCHOŁAZY, na podstawie numeru startowego zawodnik otrzyma podczas uroczystego zakończenia imprezy - medal pamiątkowy, wręczenie pakietów rodzinnych, wyłonienie najstarszej oraz najstarszego uczestnika, wręczenie okazjonalnych pucharów dla grup - klubów POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uczestnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszenia przyjmuje do wiadomości że : organizator rajdu - zawodów, nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie od NW i OC, maraton kolarski mini Audax nie jest typowym wyścigiem kolarskim, a czasy przejazdu uczestników nie będą nigdzie publikowane,. zapoznał się i akceptuje regulamin Głuchołaskiego Maratonu Kolarskiego AUDAX oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania i jest świadom że brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie, startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.W razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy nie będzie  wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów oraz wszystkich osób z nimi współpracujących za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy i osoby trzecie, za kolizje i wypadki na trasie maratonu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi, przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego, do zaistnienia zdarzenia, zawodnicy wyścigu poruszają się po drodze prawym pasem jezdni, albo prawą stroną drogi zgodnie z przepisami ruchu drogowego, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność,a stan zdrowia w jakim się znajduje umożliwia udział w maratonie, Podane dane są prawdziwe i znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, w przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej, o fakcie udziału w maratonie kolarskim muszą być poinformowani rodzice zawodnika niepełnoletniego, którzy decydują czy ich dziecko może brać udział w w/w imprezie sportowej, organizator ma prawo w każdym momencie trwania imprezy wykluczyć zawodnika z udziału ze względu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników imprezy lub ze względu na nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, zgłoszonym po terminie lub w dniu imprezy, organizator nie gwarantuje wszystkich świadczeń, organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników, uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, na stronie internetowej KTK KTUKOL,a także w celach marketingowych Organizatora  zawodów, organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego, w razie nie przybycia lub rezygnacji z udziału w maratonie kolarskim, wpisowe nie podlega zwrotowi, organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót, przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z maratonem, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów zawodów, a w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator. UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO : przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie), zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy, jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, kulturalnego zachowywania się, samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie i zastosowanie się do komunikatów i poleceń organizatora, oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego, każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Maratonu.
Jedna pasja wielu znajomych ZAPISY !!! Imprezę wspiera  Gmina Głuchołazy MEDALE OKOLICZNOŚCIOWE - PAKIETY RODZINNE - PUCHARY DLA GRUP ORGANIZATORZY - PARTNERZY Patronat medialny :  GŁUCHOŁAZY