Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
XXV RAJDU KOLARSKIEGO ZDOBYWAMY PRADZIADA JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS 26 - 27 - 28 maja 2017 r.
I. ORGANIZATOR : Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy  - pomysłodawca projektu, Gmina Głuchołazy - Wydział Promocji,Turystyki i Sportu, przy współpracy: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Oddziału  PTTK w Głuchołazach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach,Sklepu Rowerowego ŚWIAT ROWERU - A.Nikandrow w Głuchołazach, M-System Piotr Wrona Opole II. MIEJSCE : Baza noclegowa rajdu znajdować będzie się w ośrodku rekreacyjnym  JITRENKA w Ludvikovie około 3,5 km. od Vrbna na terenie Czech ( patrz.mapka). III. TRASA: 26.05 w godz.17.00 – 19.00,zjazd uczestników rajdu do miejsca zakwaterowania w ośrodku JITRENKA w LUDVIKOVIE, 27.05. – przejazd uczestników do Karlovej Sudanki i wjazd na Pradziada oraz powrót do Ludvikova, 28.05  – wyjazd uczestników do miejsc zamieszkania. VI. UCZESTNICY : 1. W jeździe indywidualnej na Pradziada mogą uczestniczyć osoby biorące udział w rajdzie, które ukończyły 12 lat i posiadają sprawny sprzęt oraz dobre przygotowanie kondycyjne, 2. Złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, 3. Wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność(w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 4. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującym się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w zawodach, podpisane przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zezwolenia na udział w zawodach, osobom poniżej 12 roku życia, które jako zawodnicy klubów, posiadają odpowiedni stopień przygotowania. V. ZGŁOSZENIA :  Formularz zgłoszeniowy zostanie uaktywniony na stronie organizatora dnia 30.03.2017 r. o godzinie 10.00 1. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie zawodów www.ktukol.pl, do wyczerpaniem puli zapisów limit zawodników – 200 osób, 2. Organizator rezerwuje sobie prawo dysponowania dodatkową pulą miejsc zgłoszeniowych w ilości 20 zawodników, 3. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany limitu uczestników zawodów, 4. Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej, a skan opłaty przesłać na adres  organizatora  e - mail : elekkontakt@interia.pl 5. Lista zgłoszonych zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie organizatora zawodów, po przesłaniu pocztą elektroniczną na adres  organizatora  e - mail : elekkontakt@interia.pl, skanu dowodu opłaty 6. Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty przelewem w określonych poniżej terminach. 7. Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową. VI. WPISOWE : 1. Wpisowe dla uczestników rajdu wynosi 45 złotych od osoby. 2. Wpisowe dla członków KTK KTUKOL z opłaconymi składkami klubowymi wynosi :                                   młodzież szkolna 0 złotych, pozostali klubowicze 20 złotych od osoby 3. Wpłaty należy dokonać do dnia 1 maja 2017 r. na konto : PTTK - Oddział Głuchołazy-Bank Spółdzielczy            Nr rach. 37 8891 0000 2015 6500 0983 0001 z dopiskiem wpisowe na Rajd Zdobywamy Pradziada. 4. Osoby, które nie dokonają wpłaty na poniższy rachunek bankowy do dnia 1 maja 2017 r., zostaną usunięte z listy zgłoszeniowej. 5. Uwaga w przypadku wolnych miejsc np. po rezygnacji wcześniej zgłoszonych zawodników lub wykreśleniu ich przez organizatora, z powodu nieopłacenia wpisowego w podanym terminie, po 1 maja wpisowe wynosi 60 zł. od osoby. VII. ŚWIADCZENIA: W ramach wpisowego organizator przewiduje : Odznaka wraz z imienną legitymacją przyznawana będzie uroczyście podczas podsumowania zawodów,po wcześniejszej weryfikacji ilości startów w bazie danych organizatora . Uroczyste podsumowanie zawodów nastąpi 27 maja 2017 r. w bazie noclegowej w ośrodku Jtrenka w Ludvikovie w godzinach 15.00 - 16.00 VIII. ŚWIADCZENIE DODATKOWE :  Pamiątkowa  i niepowtarzalna koszulka kolarska - (zamówienie do 15.04.2017) IX. NOCLEGI : 1. Za pośrednictwem organizatora,istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w ośrodku rekreacyjnym  JTRENKA w Ludvikovie k.Vrbna w 7-osobowych domkach kempingowych lub budynku z pościelą w cenie: 150 kćs – jedna noc, 240 kćs – 2 noce.Opłata dodatkowa za ogrzewanie, w zależności od wskazania licznika prądu. 2. Opłaty za noclegi w koronach czeskich przyjmowane będą od uczestników na terenie bazy noclegowej w dniu rajdu. Ilość miejsc noclegowych ograniczona. Zgłoszenie rezerwacji musi dotrzeć do organizatora wyłącznie na karcie zgłoszenia noclegu,najpóźniej do 10 maja 2017 r. na adres organizatora : 3. Eligiusz Jędrysek : e - mail : elekkontakt@interia.pl, tel. 500082086 po godz. 18.00 Karta rezerwacji noclegu na stronie organizatora. Przed wypełnieniem karty zgłoszenia rezerwacji noclegu, proszę sprawdzić elefonicznie lub na stronie www.ktukol.pl dostępność opcji zakwaterowania domki lub budynek - lista w zakładce baza noclegowa X. OCHRONA PRZYRODY : Uczestników na czas startu w Zawodach obowiązuje: 1. zachowanie szczególnej troski o przyrodę Euroregionu Pradziada, 2. zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów, 3. zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, 4. zakaz niszczenia przyrody XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1. każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania, 2. uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie 3. wszyscy uczestnicy biorą udział w rajdzie i zawodach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy, a przez akceptację niniejszego regulaminu, uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami, 4. za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 5. organizator rajdu - zawodów, nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne  ubezpieczenie od NW i OC, 6. zawodnicy wyścigu poruszają się po drodze prawym pasem jezdni, albo prawą stroną drogi zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 7. podczas wjazdu jak i zjazdu,zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze kursujące autobusy i inne pojazdy,możliwość wyjechania pojazdów z,dróg leśnych oraz pieszych turystów, szczególnie na odcinku trasy Ovcarnia - Praded, 8. uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie i zastosowanie się do komunikatów i poleceń organizatora 9. zjazd uczestników imprezy od Ovćarni w dół Pradziada,przy dziajającej sygnalizacji świetlnej tylko, na świetle zielonym lub na wyraźny sygnał organizatora, 10. zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna na udział w zawodach, 11. uczestnicy startują w kaskach pełnych, 12. zawodnicy klasyfikowani będą w kat. wiekowych, 13. uczestnicy rajdu posiadający licencję zawodniczą, klasyfikowani będą oddzielnie w 2 kat. wiekowych, 14. organizator ma prawo w każdym momencie trwania imprezy wykluczyć zawodnika z udziału ze względu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników imprezy lub ze względu na nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, 15. zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej nie później jak 30 minut po ukończeniu zawodów oraz  po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi. 16. ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, 17. organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany lub skrócenia trasy, zmainy sposobu przeprowadzenia imprezy,wjazdu na Pradziada bez pomiaru czasu,lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników proceduralnych nie zależnych od organizatora, 18. zgłoszonym po terminie organizator nie zapewnia  wszystkich świadczeń, 19. w razie nie przybycia na rajd, wpisowe nie podlega zwrotowi, 20. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót, 21. ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów zawodów, a w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator. Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. XII. PROGRAM RAJDU : 26.05. / piątek / 17.00 – 19.00 – przyjmowanie uczestników rajdu  na terenie bazy noclegowej,  20.00 – odprawa organizacyjna oraz wydawanie numerów startowych, 27.05 / sobota /  9.00 – 10.00 -   przejazd do Karlovej Sudanki  10.00 – 14.00 – wjazd na Pradziada /1492 mnpm/ Dł.trasy 9 km., stopień nachylenia 12 – 14 %  ( droga asfaltowa ), 15.00 - 16.00  podsumowanie zawodów 28.05 / niedziela / do godz. 10.00 wyjazd uczestników rajdu do miejsc zamieszkania.
Kategoria wiekowa będzie uznana przy zgłoszeniu co najmniej 5 zawodników.
Eligiusz Jędrysek - tel.500082086 po godz.18.00 e - mail : elekkontakt@interia.pl
START WYŁĄCZNIE W KASKACH !!!
Okazjonalny odlewany medal dla zdobywców Pradziada, Pamiątka z imprezy, Puchary dla  3 pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, Puchary dla  3 pierwszych zawodników startujących na rowerach górskich  ( open ), Puchary dla rodzin  - co najmniej 3 osoby z rodziny, Puchary dla klubów organizacji lub grup zrzeszonych - co najmniej 10 osób, Puchar dla najstarszej oraz najstarszego uczestnika, Nagrody i gadżety zależne od hojności sponsora, Odznakę KOLARSKI ZDOBYWCA SZCZYTU – Z WYTRWAŁOŚĆ więcej edycji  dla  uczestników 10 i Rajdu Kolarskiego Zdobywamy Pradziada.
Opublikowano:  15 marca  2017  admin. KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA regulamin karta noclegowa oświadczenie  zawodnicze oświadczenie  osoby niepełnoletnie
Oświadczenie należy okazać na starcie !!!
plakat
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy czytaj więcej … czytaj więcej … czytaj więcej … czytaj więcej …
PRADZIAD NAJBARDZIEJ KOLARSKI SZCZYT CZESKICH JESENIKÓW
Lorem Lorem Lorem Lorem ORGANIZATOR   telefon organizatora : 500082086 ZDOBYWAMY PRADZIADA REGULAMIN  2017
Aktywacja formularza 30 marca 2017 r. godzina 10.00
czytaj więcej … czytaj więcej … ŚWIADCZENIA 2016 MAPKA GRAFICZNA TRASY 25 lat  1993 - 2017
Impreza organizowana pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego
Z Głuchołaz w Jeseniki
Impreza organizowana pod patronatem honorowym Burmistrza Głuchołaz
ZAPISY ZAKOŃCZONE
Impreza dofinansowana  ze środków Gminy Głuchołazy
Głuchołazy